38764d90-b34c-4425-a156-768abcc96b24
מושקי לנדאו

מושקי לנדאו

שֶׁבֶּת אימהות גם יחד

כשיש ערב של אימהות לילדים מיוחדים, אני לא בודקת מה התכנית. כן, התכנית והמרצות מהוות נדבך חשוב בערב, אך לא זה מה שגורם לי להחליט האם לצאת או להישאר בבית.